Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Socks4U
Artikel 1: Definities
Socks4U: Een eenmanszaak. Ambulante handel in- en tevens verkoop via een webshop van beenmode, ondermode en textiel. Ingeschreven in Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 59582065.
Klant: Iedere bezoeker van de internetsite www.socks4u.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Socks4U in een contractuele relatie van welke aard van ook staat of komt te staan.
Product: Het/de product(en) die door Socks4U in de webwinkel wordt/worden aangeboden.
Aanbieding: Het/de product(en) die door Socks4U in de webwinkel wordt/worden aangeboden welke om wat voor reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs.
Webwinkel: Een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zgn koop op afstand.
Offerte: Verkoopofferte van product(en) door Socks4U geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag.
Overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand tussen Socks4U en koper,die tot stand is gekomen via de webwinkel.
Werkdagen: Alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Algemeen
2.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Socks4U en de Klant waarop Socks4U deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Socks4U, voor de uitvoering waarvan door Socks4U derden dienen te worden betrokken.
2.3: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.4: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten
3.1: Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro\`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2: Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail of via de website van Socks4U verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Socks4U is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
3.3: Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Socks4U worden gecorrigeerd.
3.4: Alle aanbiedingen op de website van Socks4U zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Socks4U behoudt zicht het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen en/of typefouten voorbehouden.
3.5: Socks4U kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
4.1: Socks4U heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.2: Socks4U is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren.
4.3: Indien Socks4U bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Socks4U niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
4.4: Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Socks4U als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1: Indien Socks4U tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.2: Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Overmacht
6.1: Socks4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Socks4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Socks4U niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Socks4U of van derden daaronder begrepen. Socks4U heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Socks4U zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3: Socks4U kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4: Voor zoveel Socks4U ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Socks4U gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Betaling / Verzendkosten
7.1:Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
• IDeal indien men zaken doet via de webwinkel
• Contant indien men de producten komt ophalen
7.1.2: Verzendkosten m.b.t. retouren: indien een bestelling geretourneerd wordt, dan ontvangt u het betaalde bedrag retour op uw rekening.
7.2: In geval van niet-tijdige betaling is Socks4U bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
7.3: Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Socks4U echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.4: Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 9: Garanties, onderzoek en reclames
9.1: De door Socks4U te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.2: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Socks4U, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Socks4U geen invloed op kan uitoefenen.
9.3: De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk (e-mail) aan Socks4U te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Socks4U in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Socks4Uin de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.4: Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
9.5: Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.6: Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Socks4U de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Socks4U, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Socks4Ute retourneren en de eigendom daarover aan Socks4Ute verschaffen, tenzij Socks4Uanders aangeeft.
9.7: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,aan de zijde van Socks4U daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
9.8: Garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan welke de fabrikant van het desbetreffende product hanteert en zijn alleen geldig voor de eerste eigenaar.

Artikel 10: Herroepingsrecht
10.1: Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Socks4U te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2: De Klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
10.3: Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Socks4U te melden. De klant dient het product - na overleg met Socks4U- te sturen naar een door Socks4U vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.4: Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Socks4U ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Socks4U deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Socks4U het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
10.5: Socks4U behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Socks4U of de leverancier van het product) is beschadigd.
10.6: Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Socks4U schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Socks4U de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen.Socks4U heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 In beginsel geldt voor door Socks4U geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Socks4U is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen. Die aansprakelijkheid ligt bij de desbetreffende leverancier. Socks4U is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant,tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.Socks4U aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzet derving. Indien Socks4U om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of gedeelte van product waaraan de schade is veroorzaakt.
11.2: Indien Socks4U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.3 Socks4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Socks4U is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.4: De aansprakelijkheid van Socks4U is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.5: Socks4U is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.6: Socks4U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 12: Algemeen
12.1: Het Nederlandse recht is van toepassing op deze huurovereenkomst.
12.2: De rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Socks4U V.O.F. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel